Στροφικό Πέταλο Ώμου

  • CR 25

  • CR 30

 

 

 

 

  CR 25: 40 fibers - resistance of  1800 Newton

  CR 30: 48 fibers - resistance of  2100 Newton

 

 

 

 

Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του στροφικού πετάλου. Σκοπός τους είναι να γεφυρώσουν το τενόντιο έλλειμα ώστε να επιτρέψουν στο μύ να ανακτήσει την λειτουργία του. Αποτελούνται από δύο τμήματα:

  • Το φαρδύ τμήμα (καθήλωσης του μυός), παραλληλεπίπεδο και πορώδες,

  • Το περιφερικό τμήμα αποτελούμενο από δύο κυλινδρικά άκρα.

Τα δύο κυλινδρικά άκρα τοποθετούνται και καθηλώνονται σε δύο οστικές σήραγγες στον άνω φλοιό του βραχιονίου.